Πρόσκληση Τακτική Γενική Συνέλευση- 2013 Αστική Ανάπτυξη

 In Χωρίς κατηγορία

ΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ                                                                                                                                      Τρίκαλα  03/06/2013

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ                                                                                                            Αρ.  Πρωτ: 127

(΄΄Αστική Ανάπτυξη΄΄  Τρικάλων)

Απ. Ιακωβάκη  5  

42100  Τρίκαλα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68310/33/Β/09/05

Τηλ.:2431063221

Fax.:2431063224

e-mail:astikana@gmail.com

  

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 Των  μετόχων  της  Ανώνυμης   Εταιρείας

΄΄Αστική  Ανάπτυξη΄΄  Τρικάλων

σε  Τακτική  Γενική  Συνέλευση

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68310/33/Β/09/05

     Καλούνται,  σύμφωνα  με  το  νόμο  και  το  καταστατικό,  οι  μέτοχοι  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  ΄΄Αστική  Ανάπτυξη΄΄  Τρικάλων  σε  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  στις 26 Ιουνίου  2013  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  13:00     μ.μ.  στα  γραφεία της  εταιρείας επί  της  οδού  Απ. Ιακωβάκη  5  Τρίκαλα, με  θέματα  ημερήσιας  διατάξεως:

     1.  Υποβολή  και  έγκριση  των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως

          2012  μετά των  εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του

          Ελεγκτή.

     2.  Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων  χρήσεως του 2012.

     3.  Επικύρωση  των  πράξεων  του  Διοικητικού  Συμβουλίου και 

          απαλλαγή  των  μελών  του  και  του  Ελεγκτή  από  κάθε  ευθύνη 

          για  τη  χρήση  2012.

     4.  Εκλογή  Ελεγκτών  για  τη  χρήση  2013  και  καθορισμός  της

          αμοιβής  αυτών.

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ  ΒΑΪΟΣ

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search